אופציה - Optionאיחוד דוחות כספיים - Consolidation בדיקת נאותות - Due Diligenceדירקטור – Directorדירקטוריון – Board of Directorsדיבידנד – Dividendהנפקת מניות – Shares Issueהסדר מקדים פרה-רולינג, -  Pre-Rulingהסכם מייסדים - Founders Agreementחבות – Liabilityחברת אם – Holding Company, Parent Companyחברת בת – Subsidiary Companyחברה אחות - Fellow Subsidiaryחברה ציבורית - Public Limited Company (PLC)חברה בערבון מוגבל - Limited Company (Ltd)חברה מסונפת -  Affiliated Companyחברה חדלת פירעון – Corporate Insolvencyמיזוג חברות - Merger of Companies, Amalgamationמטבעות - Currenciesסחורות - Commoditiesערך נקוב – Nominal Valueעסקה בחוזה אקדמה - Forwardsעסקה בחוזה עתידי  - Futuresעסקאות החלפה -   Swapsפירוק / חיסול חברה - Company Liquidation /
Dissolution
שטר מניה -   Share Warrantשיעור אחיד – Pari Passuשטר מניה לַמוכ"ז - Share Warrant to Bearerתעודת מניה – Certificate of Shareתקנות החברה – Company's Regulationsתשקיף – Prospectusתכניות להקצאת אופציות לעובדים - Employees Stock Option Plans (ESOP)

מילון מונחים
דוא"ל:
hagai@tvlaw.co.il
טלפון:

טל: 09-9500090 
פקס: 09-7716605
כתובת:

רח' מדינת היהודים 89 קומה 3 
ת.ד. 4070 
הרצליה פיתוח, 4614001